Servis financí Pavel Kubeš
  

SERVIS FINANCÍ

Přejít na obsah

INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI

 ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI
ve smyslu ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZoSÚ) níže uvedené informace jsou zákazníkovi (spotřebiteli) předkládány v souvislosti s jeho požadavkem na zprostředkování spotřebitelského úvěru.
 

I. Základní informace o Zprostředkovateli
Pavel Kubeš, IČ: 44706901, se sídlem Drobovice 157, Čáslav PSČ 286 01, společnost zapsána podle §71 odst.2 živnostenského zákona u Městského úřadu v Čáslavi, internetové stránky: www.servisfinanci.cz, kontaktní email: info@servisfinanci.cz, kontaktní telefon: +420 737 174 020 (dále jen „Zprostředkovatel" nebo „Společnost"), kontaktní adresa společnosti: U Křižovatky 608, Kolín  - Kolín IV, PSČ 280 02.

Zprostředkovatel je ve smyslu ust. §17 ZoSÚ samostatným zprostředkovatelem oprávněným zprostředkovávat spotřebitelské úvěry. Jménem Zprostředkovatele  může případně jednat  vázaný  zástupce  (dále  „Vázaný  zástupce“),  zaměstnanec  nebo  jiná oprávněná osoba (dále „Oprávněná osoba"). Zprostředkovatel i jeho Vázaný zástupce je zapsán v registru osob oprávněných k činnostem v oblasti spotřebitelského úvěru (dále „Registr"), vedeném Českou národní bankou, se sídlem  Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz (dále „ČNB"). Zápis Zprostředkovatele a jeho Vázaného zástupce v Registru, mj. rozsah jejich oprávnění k činnostem v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru a jejich registrační čísla, lze nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/ nebo telefonicky +420 224 411 111. Dohled nad činností Zprostředkovatele a Vázaného zástupce vykonává Česká národní banka.

II.  Zprostředkování spotřebitelského úvěru
Zprostředkovatel a jeho Vázaní zástupci vykonávají svou činnost s odbornou péčí, jednají čestně, transparentně a zohledňují práva a zájmy zákazníka, zejména nesmí používat nepravdivé, nejasné, zavádějící nebo klamavé informace.
Pokud nebude dohodnuto mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem jinak, Zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZoSÚ. Tímto není vyloučeno poskytnutí doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZoSÚ.
Zprostředkovateli je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud takovou se zákazníkem uzavírá, s jakoukoli doplňkovou službou.
Při zprostředkovatelské činnosti jedná Zprostředkovatel jménem a na účet jednotlivých poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Za svoji činnost je Zprostředkovatel odměňován jednotlivými poskytovateli spotřebitelského úvěru, přičemž část této odměny přináleží Vázanému zástupci.
Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že přesná výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zaplatit Zprostředkovateli za služby v souvislost se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, bude uvedena v předsmluvních informacích ve smyslu ust. §94 ZoSÚ, které zákazník obdrží před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Zákazník má oprávnění vyžádat si od Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováváním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Zprostředkovatel zprostředkovává. Zákazník neplatí Zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru žádnou odměnu. Zprostředkovatel v této souvislosti uvádí, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od zákazníka i od poskytovatele nebo třetí osoby.

III.  Reklamace
V případě, že zákazník není spokojen s výkonem činnosti Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce (Vázaného zástupce) je oprávněn podat Zprostředkovateli reklamaci či stížnost a to písemně nebo elektronicky (email) na výše uvedené kontaktní adresy, případně na osobním jednání. Podrobný postup podávání a vyřizování reklamací je upraven v reklamačním řádu, který je umístěn na internetových stránkách Zprostředkovatele. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na poskytovatele spotřebitelského úvěru, se kterým uzavřel smlouvou o spotřebitelském úvěru, případně na orgán dohledu nad činností Zprostředkovatele, kterým je ČNB, případně může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Zákazník je rovněž oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz.

IV.  Střet zájmů
Zprostředkovatel v souladu se ZoSÚ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování spotřebitelského úvěru efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.
Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Zprostředkovatel spravedlivé řešení pro tyto zákazníky.
Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování spotřebitelského úvěru přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele.

V.  Osobní údaje zákazníka
Zákazník bere na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že Zprostředkovatel prostřednictvím svých zaměstnanců, případně smluvně zavázaných třetích osob (Vázaných zástupců) shromažďuje, uchovává, ukládá na nosiče dat, používá, archivuje a dalšími způsoby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“) zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace kontroly zákazníka ve smyslu zákona č. 253/2008  Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a za účelem nabízení obchodu a služeb Zprostředkovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány minimálně v rozsahu identifikačních údajů  zákazníka obsažených v dokladu totožnosti a dalších údajů požadovaných zákonem za účelem poskytování služby s odbornou péčí, a to po dobu trvání zákonných archivačních lhůt. Na získané osobní údaje se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Zákazník podpisem potvrzuje, že byl poučen o svém právu vyjádřit s výše uvedeným postupem nesouhlas a že tak neučinil. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je dobrovolné. Zprostředkovatel tímto zákazníka informuje o jeho právu přístupu k osobním údajům ve smyslu ust. § 12 ZOOÚ, právu na opravu osobních údajů ve smyslu ust. § 21 odst. 1 písm. b) ZOOÚ, jakož i o právu na vysvětlení ve smyslu ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZOOÚ, více v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Základní informace o Zprostředkovateli ke stažení pdf
Copyright © 2008-2017 KUFIN s.r.o.
provozovatel webu: Pavel Kubeš, IČ 44706901, Drobovice 157, 28601 Čáslav
ke stažení
informace o zprostředkovateli
reklamační řád
ochrana osobních údajů
Telefon +420 737 174 020
e-mail: info@servisfinanci.cz
kancelář Kolín
kancelář Čáslav
kancelář Kolín
ke stažení
informace o zprostředkovateli
Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
Návrat na obsah