souhlas se zasíláním - Nebankovní půjčky a úvěry

Přejít na obsah
Zásady zpracování OÚ pro účely marketingu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce osobních údajů
Společnost Miroslava Kubešová se sídlem Drobovice 157, 286 01 Čáslav, zapsána podle §71 odst.2 živnostenského zákona u Městského úřadu v Čáslavi, IČ: 71286080 (dále jen "Společnost") je společností zabývající se zprostředkováním finančních produktů. Společnost nenabízí prostřednictvím těchto internetových stránek (dále též jen "Internetové stránky" nebo jen "web") žádné vlastní finanční služby. Společnost není poskytovatelem finančních služeb ani poskytovatelem půjček. Internetové stránky obsahují nabídky finančních služeb třetích osob (dále též jen "Poskytovatel" nebo "Poskytovatelé"). Poskytovatelé jsou konkrétní obchodní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, úvěry, hypotéky nebo jiné obdobné finanční služby (dále též jen "Finanční služby").

II. Informace o zpracování osobních údajů
Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje včetně rodného čísla (dále též jen "osobní údaje") zájemce o poskytnutí finančních služeb (dále též jen "Zájemce"), a to ve smyslu zákona číslo 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o ochraně osobních údajů").
Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Zájemce výhradně s jeho souhlasem. Zpracování osobních údajů je nezbytné zejména pro účely vypracování a zaslání nabídky finančních služeb Zájemci ze strany Poskytovatele, jakož i pro účely jednoznačné identifikace Zájemce z důvodů jeho ochrany. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je však dobrovolné.

III. Za subjekt údajů je považován Zájemce.
Společnost nakládá s osobními údaji obezřetně, přijala potřebná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana a byly chráněny zájmy Zájemce. Společnost je oprávněna shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze níže stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce
Zaškrtnutím políčka "Souhlasím" Zájemce souhlasí s tím, aby:
a) Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Zájemcem poskytnuté osobní údaje za účelem provozování marketingové činnosti, zpracování nabídky od některého z poskytovatelů.
b) Společnost předávala Zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchovávání Poskytovatelům jakožto správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem vypracování, potvrzení či předání nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančních služeb mezi Zájemcem a Poskytovatelem, a to prostřednictvím elektronických prostředků (např. emailu nebo sms zpráv);
c) Společnost nebo Poskytovatelé kontaktovali Zájemce, a to i opakovaně v souvislosti se zasíláním informačních obchodních sdělení o dalších jimi nabízených službách a produktech (dále též jen "Marketingové oslovování"), a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o některých službách informační společnosti") nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence;
d) Společnost předávala Zájemcem poskytnuté osobní údaje k dalšímu shromažďování, zpracování a uchování dalším správcům osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem marketingového oslovování Zájemce, a to prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

IV. Osobní údaje Zájemce
a) Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává níže uvedené osobní údaje poskytnuté Zájemcem. Jedná se o osobní údaje Zájemce, které umožňují kontaktování Zájemce a to: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa bydliště
b) Společnost dále shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zájemcem, které umožňují zejména vypracování nabídky na uzavření smluvního vztahu o poskytnutí finančních služeb mezi Zájemcem a Poskytovatelem a určení bonity Zájemce zejména: rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo druhého dokladu (řidičský průkaz, pas, rodný list), bankovní spojení, pohlaví, počet dětí, zdroj příjmů, čistý měsíční příjem, odpracované měsíce, vzdělání, stav, obor, povolání, název společnosti zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, kontaktní údaje zaměstnavatele, forma bydlení, adresa bydliště, délka pobytu na uvedené adrese, přibližné měsíční výdaje, exekuce, insolvence, dluhy
c) Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

V. Doba trvání souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

VI. Zpřístupnění osobních údajů
Osobní údaje Zájemce mohou být dále zpřístupněny zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů (dále též jen "Zpracovatelé").

VII. Poučení o právech Zájemce
Zájemce je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů požádat Společnost o informaci týkající se zpracování osobních údajů Zájemce.

Obsahem informace o zpracování osobních údajů bude vždy sdělení o:
účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji; povaze automatizovaného systému zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování; příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
Společnost je povinna poskytnout Zájemci informaci bez zbytečného odkladu. Společnost má právo požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud Zájemce zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požadovat: vysvětlení, odstranění takto vzniklého závadného stavu.
Zájemce může požádat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Společnost nebo konkrétní Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost Zájemce shledána oprávněnou. Zájemce je rovněž oprávněn obracet se v souvislosti se svým právem přístupu k informacím a k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, jakož i v souvislosti s dalšími právy stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů přímo na Poskytovatele nebo jiné správce osobních údajů, jimiž je zpracování jeho osobních údajů prováděno.
Aktualizovaný seznam Poskytovatelů, dalších správců a Zpracovatelů osobních údajů Zájemce, kterým jsou zpřístupněny nebo předávány osobní údaje Zájemce, je veden na internetové adrese https://servisfinanci.cz/spolupracujeme.html. Zájemce má právo kdykoliv obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Předání osobních údajů Zájemce do jiných států
Zájemce výslovně souhlasí, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce mohou být předávány Poskytovatelům, dalším správcům a Zpracovatelům do jiného členského státu Evropské unie.

IX. Odvolání souhlasu
Zájemce může kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem Marketingového oslovování Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků. Odvolání může Zájemce provést na webových stránkách https://www.servisfinanci.cz/odvolani-souhlasu.html , nebo písemným oznámením doručeným správci (Společnost, Poskytovatel nebo jiný správce), jehož se odvolání týká.

X. Prohlášení zájemce
Zájemce prohlašuje, že se řádně seznámil případně byl seznámen ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech Společnosti.
Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce pro společnost PROFI CREDIT Czech, a.s.  a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
Copyright © 2008-2023 PK
Miroslava Kubešová
Drobovice 157
286 01 Čáslav
Miroslava Kubešová
Drobovice 157
286 01 Čáslav

IČO: 71286080
IČO: 71286080
IČO: 71286080
Návrat na obsah